Tekst 190526_0267.mp3

Sada ćemo generisati aspiraciju. Mi sada zamišljamo da šaljemo tu želju, da želimo da se prosvetlimo za dobrobit  svih bića i zbog toga ćemo praktikovati budizam. 

Danas  ćemo govoriti o najtežoj temi, to je agregat mentalnih faktora ili mentalnih aspekata,  Ovde su dve glavne tačke, dakle tu postoje dve vrste, dva tipa ovih aspekata odnosno faktora, to je agregat koji uključuje faktore koji su, istovremeni sa umom kao kognitivni akti, saznajni akti, kad nešto znamo to jest saznanja kognitivni akt najbolje reći kognitivni akt, spoznajni kognitivni akt, kao što su 21 mentalno stanje i takođe postoje faktori odnosno aspekti koji nisu istovremeni sa kognitivnim aktom ne dešavaju se istovremeno sa time kad nešto saznajemo kao na primer, rezultat meditacije znači to nije sticanje nego se radi u rezultat u meditaciji, a taj rezultat meditacije nije povezan i ne dešava se istovremeno sa umom. Kasnije će se više o tome govori ti. Dakle postoji 51 mentalno stanje koje zovemo mentalni faktori među tih 51 faktora računaju se i pogrešno gledišta, ali tih pogrešnih gledišta ima pet pa ako računami posebno svako od tih pogrešnih gledišta onda ih zajedno Ima 55 tih mentalnih faktora a ne 51 ako ne računamo sva gledišta kao jedan faktor. 

Prva grupa ovih faktora su oni koji su uvek prisutni u svakom momentu svesti svih pet faktora je prisutno da bi smo bili svesni mora tih pet faktora da bude prisutno. 

Oni su uvek prisutni zato što šta god da um opaža, opaža kroz funkcionisanje tih pet faktora, znači oni su uvek prisutni kada um radi. Svesnost ili um je taj koji radi? Dakle kada se kaže da um radi misli se na 6 glavnih vrsti svesti ( 6 glavnih umova) koje su tzv “ glavni um” i kada on radi mi govorimo o 51 mentalnom stanju/ aspektukoji odlaze posle. Ovi faktori koji će sada biti navedeni tih pet su posebni jer su uvek prisutni kada “ glavnu um “ radi,  da bi svest funkcionisala ovih pet faktora uvek postoje.. 

Pitanje : Da ne pobrkamo, to nije um kao šesto čulo,nego sada govorimo o svesti koja obrađuje te mentalne faktore, koji se dešavaju putem uma.

Da , on kaže kada je svih šest svesnosti aktivno onda se to zove um jer je um svesnost. 

Pitanje: Ali i čulo koje prepoznaje mentalne tvorevine je kao šesto čulo i to je um,

Mila: Jeste, ali to je jedna od svesnosti. Um obuhvate svih šest svesnosti.

Sarkar: Svesnost je namshe . Na neki način je veoma slično, na primer kada spavamo  svesnosti radi, ali um ne radi a svesnost je prisutna, to je razlika, Um radi kada smo aktivni, kada opažamo, kad nešto radimo, ali svesnost je uvek u nama. 

Mila: Problem sa ovim 51 faktorom je što svaki autorke  na drugačiji način preveo na engleski jezik i za svaki od ovih  faktora postoji 5-6 različitih prevoda i svi se međusobno, zapravo iste su reči koje se koriste ali se koriste za različiti od ovih faktora pa postoji dosta konfuzije tu. Predlažem da koristimo terminologiju koju je koristio Šamar Rinpoče. 

Dakle ne postoji neki redosled koji je obavezan obavezan, ali prva od ovih uvek prisutnih faktora su ovi osećaji i razlikovanje ili prepoznavanje, o kojima smo juče govorili i rekli smo da oni pripadaju mentalnim faktorima ali su izdvojeni kao poseban agregati  zato što su jako važni.

Treći faktor je mentalna aktivnost (sempa). Ona se zasniva na čulnim sposobnostima, na čulima i postoji šest vrsta ove mentalnih aktivnosti u zavisnosti od toga koje čulo je u izvor ovog faktora, da li se aktivirao kroz čulo vida,, sluha mirisa i tako dalje sve do mentalnog čula i zato ih ima šest vrsta te mentalne aktivnosti. Ova mentalna aktivnost se dešava kada postoji kontakt znači kada postoji susret objekta, čula i svest i tada postoji mentalna aktivnosti. I svi ostali mentalni faktori rade kroz ovaj faktor i zato je ovaj faktor jako važan. Dakle to je ona veza između ostalih 50 faktora i 6 svesnosti, on je glavni kontrolor. I znači to je ustvari činilac karme, znači sva loša i dobra karma je ustvari nešto što prolazi kroz ovaj mentalni faktor. 

Zatim imamo pažnju. Ova pažnja je slična ovoj mentalnoj aktivnosti ali razlika je u tome što je ona više specifična, u smislu da se fokusira više na detalj nego kod mentalne aktivnosti.  metalna aktivnost je više ta neka tendencija ka opažanju generalno.Ako, na primer, opazimo ovu činiju, generalno kroz mentalnu aktivnost mi smo privučeni da opazimo tu činiju, a onda pažnja primećuje i te neke detalje na objektu koji opažamo. 

peti aspekt/faktor je kontakt (repa). On postoji onda kada postoji istovremeni susret objekta čula, samog čula, odnosno sposobnosti čulne i čulne svesnosti. . Kontakt omogućava osećaj, znači posle kontakta dolaze osećaji, a posle osećaja, dolazi diskriminacija koja odlučuje šta je to.  sve se to dešava u suštini skoro u istom momentu. Kada radi svih ovih šest čula, kada gledamo, slušamo, jedemo itd,telesna i mentalno čulo, tzv glavni um, onda je ovih pet faktora uvek tu oni zajedno rade. On kad kaže glavni um misli svesnost tog organa. Svaki čulni organ ima svoju svesnost kada ta svesnost radi zajedno sa organom onda kažemo kada je ceo taj proces uključen onda u tom procesu svih ovih pet faktora su uključeni. Kada nešto gledamo, kad jedemo, kad slušamo, kada bilo šta što nam omogućava da imamo onaj osnovni nivo svesnosti, da nešto znamo, da nešto vidimo, da nešto čujemo, svih ovih pet faktora su uključeni. Može da se posmatra na koji način mi to čujemo, osećamo, ukus uvek je tih pet faktora uključeno. Postoji ta mentalna aktivnost, intencija uma da se povezujemo sa formama, to je prvo, drugo postoji pažnja držimo pažnju na tome, treće je kontakt, znači postoji kontakt između svesnosti objekta i čula, i na osnovu toga postoji osećaj, i na osnovu toga postoji prepoznavanje o čemu se radi ili konceptualno ili nekonceptualno, dajemo mu ime. Da bi bili svesni mora svih tih pet faktora da bude prisutno.

Da li je jasno? Nadam se.

Post a Comment