1. sesija – januar – Prva plemenita istina

30.JANUAR 2019 19H – SKYP KONFERENCIJA SA PAMELOM GEJL VAJT, Beogradski Bodhi Path

PROUČAVANJE I RAZGOVOR

2019: O čemu je Buda podučavao, od Valpole Rahule

Sesija  1

  1. U svom predgovoru autor navodi „osnovna i suštinska“ učenja svih budista. Koja su to učenja? Koja su vam poznata? Da li možete da opišete svako od njih ukratko?
  2. Šta mislite, da li je Budizam religija ili filozofija?
  3. O tri vrste vere ili poverenja. Postoje različiti prevodi tri termina koja Valpola Rahula pripisuje Asangi.  ( gde ste nedavno čuli o Asangi????)

Potpuno i čvrsto ubeđenje da nešto jeste  – Vera ispunjena poverenjem

Spokojno radovanje dobrim kvalitetima – Jasna/lucidna/inspirisana/živa vera

Težnja ili želja da se ostvari određeni cilj – Vera prožeta čežjom/težnjom

Dodatna promišljanja

Iz Gampopinog dela “ Ukras  oslobođenja sačinjen od dragulja”, Glava 1: Buda priroda, primarni uzrok (oslobođenja):

Da bi se išlo putem vrlina potrebna je vera. Bez vere vrlina se ne može razviti u biću. Tako, sutra Deset darmi kaže ( šta je sutra ?) :

                Vrli kvaliteti ne mogu se razvijati

U osobi koja nema veru,

Kao što zeleni izdanak

ne može niknuti iz spaljenog semena.

Takođe, sutra Venac Buda kaže:

Svetovna osoba sa malo vere

Ne može razumeti Budino prosvetljenje.

Dakle, potrebno je razviti veru. Sutra Plemenita, dubinska predstava kaže :

Ananda! Stopi svoj um sa verom.

To je zahtev Tatagate.  ( šta je Tatagata?)

U tom slučaju, šta je vera. Postoji tri vrste vere: vera ispunjena poverenjem, vera ispunjena čežnjom i jasna vera.

III. VERA ISPUNJENA POVERENJEM

Razumite da ova vera zavisi od razumevanja istine o „uzroku i posledici“ – Istine o patnji  koja proizilazi iz Istine o uzrokovanju. Pored toga, ona proizilazi iz verovanja da je sreće u svetu žudnje plod vrlih uzroka. Verovanja da  je patnja u svetu žudnje rezultat nevrlih dela. Verovanja da je sreća dva viša područja rezultat postojanih uzroka. Verovanja da se kroz nevrla dela tela, govora i uznemiravajućih emocija, dobijaju pet nečistih skandi ( pitajte nekog od starijih učenika da objasni šta je skanda), koje se zovu Istina o patnji.

IV. VERA ISPUNJENA ČEŽNJOM

Razumevajući vanrednu prirodu neprevaziđenog prosvetljenja, sa dubokim poštovanjem ide se putem da bi se ono ostvarilo.

V. JASNA VERA

Jasna vera se javlja u umu koji se oslanja na Tri dragulja. Razvijte devociju i interes za Budu koji je učitelj koji pokazuje put, za Darmu koja postaje put, i za Sangu koja je vodič na ostvarenju puta. Abidarma ( šta je Abidarma? ) kaže:

Šta je vera? To je poverenje, čežnja i jasnoća u pogledu uzroka i posledice, istine i Tri dragulja.

Post a Comment