Tekst 190525_0261.mp3

… U skladu sa Abidarmakosom 11. forma je forma koja se ne može opaziti, i postoje tri razloga zbog čega su ove forme koje se ne mogu opaziti zašto su one fizičke forme..

Prvi razlog zbog koga ove forme spadaju u fizičke forme je zbog toga što kada na primer uzmemo zavet, taj zavet je forma koja se ne može opaziti, međutim ta forma ne pripada umu, jer na primer i kad spavamo kažemo da nas um tada ne radi, ali zavet je aktivan i kad spavamo zavet i aktivan prema tome one pripada umu nego pripada fizičkoj formi.

Pitanje:  a šta ako ja sada sanjam da sam ubila nekog da li sam ja prekršila zavet?…

Odgovor: Ne. Kada uzmemo zavet na primer ne smemo da ubijemo drugo biće ali taj zavet se prekrši jedino ukoliko smo nekoga ubili namerno, ukoliko smo imali tu nameru da to uradimo, na primer ukoliko idemo odmah i slučajno nalazimo bez ikakve želje da ubijemo mrava, to ne znači da smo prekršili zavet. Da bi se prekršio zavet potrebno da to uradimo namerno, da imamo nameru da imamo akciju zaista to i uradimo, i da se posle toga dobro osećamo što smo to uradili…

Na tibetanskom zavet se kažem damba. Značenje reči je nešto uvezati. U stvari zavetom se uvezuju naše negativne misli. Kada imamo tu negativno misao to negativno intencija da hoćemo nešto da loše uradimo onda m puštamo istog zavežljaja,  koji smo obmotali naše negativne misli, mi puštamo negativno misao da izađe i zbog toga kršimo zavet time što smo pustili tu negativnu misao da funkcioniše. To je smisao zaveta. Zavet uvek ostaje sa nama, sa našim aktivnostima bez obzira na to u kom stanju je naš um, da li je  rastresen ili šta god da se dešava sa njim, zavet je uvek tu prisutan i zbog toga se smatra da pripada fizičkoj formi…

Drugi razlog je što naša četiri elementa, mi, naše telo je uzrok za primanje zaveta, koje je satkano od 4 osnovna elementa ono prima taj savet ,ono je uzrok za primanje zaveta i zbog toga zavet ostaje stalno na nivou ta četiri elementa i samo to jest do naše smrti ili ako ga ne prekršimo…

Pitanje: Da li je. oguće uzeti ovaj zavet do prosvetljenja.

Odgvor, Nije, mi možemo da imamo takve aspiracije, ali kada uzimamo zavet u ovom životu, kad smo mrtvi kažemo da nemamo zavet jer su naša 4 elemta uzrok za zavet, 

otrebno je da držimo ovaj zavet u svesti koja je bazirana na četiri elementa, ali kad se svest odvoji od 4 elemta onda automatski prestaje i zavet.

 Međutim postoji i uticaj tog zaveta na svesnost u smislu do ukoliko smo u toku ovog života ispravno praktikovali i držali taj zavet, onda se stvara u umu tendencija da u sledećem životu kada vidim u statuu  Bude ili sretnemo nekog monaha, da imamo potrebu da uzmemo utočište, imamo potrebu da imamo kontakt sa Darmom. 

Dalje treći razlog je da u stvari zaveti ne moraju uvek da budu pozitivni, postoje negativni U stvari  i negativni je zavet forma i primer za to je postoji priča iz Budinog vremena postoji jedan čovek koji se zvao Angulimala i on je ima učitelja koji nije bio OK on se zavetovao tom učitelju da će ubiti 1.000 osoba i da će im odseći palčeve i to je primer negativnog zaveta znači postoji negativni zavet može nešto da se obeća da će se loše učiniti 

Zatim, ovde su uključene i naše fizičke i govorne aktivnosti. One su takođe uzrokovane našim elementima, telom i govorom,, ali nemožemo te forme videti okom. Možemo ih razumeti, ali ih nemožemo opaziti. ( kome gar iz publike: ne možemo ih  čulima opaziti) Na primer takve neopažljive forme su one koje se sastoji u na primer čitanju budističkih tekstova ili ako izgovorimo nešto loše, to su takođe forme koje ne možemo da opazimo ali možemo da razumemo…

Primer ovih formi je na primer kada bi neko od mnogo delića, od kamičaka napravio oblik konja, iz daljine to bi delovalo kao da jeste oblik konja ali iz  blizine se vidi da su tu ustvari kamenčići. Postoje ljudi koji istovremeno prepoznaju da se tu radi o mnogo delova koji su sakupljeni zajedno,ali i da postoji oblik konja. Tako isto postoje neke aktivnosti tela kao što je na primer prostracija, pevanje sutra i tako dalje, gde u suštini um primećuje neku forumu koja u suštini nije tu, ali je on napravio od toga određenu konstrukciju, a ustvari je recimo pevanje sutra i u stvari sačinjeno od mnogo različitih glasova, od mnogo  različitih čestica, talasa zvučnih i tako dalje, ali um od toga napravi formu te neke sutre…. To je nešto zbog čega se te forme smatraju fizičkom formom…

Forme koje se ne mogu opaziti su slične onima kojima možemo opaziti ali razlika je u tome što ove forme koje se ne mogu opaziti one dolaze od naše namere… I onda na osnovu te namere mi preduzimamo određenu radnju…Na primer,  kada imamo utočišni zavet onda će naše aktivnosti slediti taj zavet, ali niko ne može da vidi zavet…ili recimo kada vidimo neki simbol, onda to povlači određeni zaključak, na primer kada neko vidi lamu on će odmah za njega reći da je budista zbog toga kako izgleda kako je obučen… Ali recimo ako bi neko mene video  ne bi mogao da zaključi da sam ja budista, i to tako de razlog zbog koga zavet forma koja se ne može opaziti…Ali recimo kada smo na ovakvim mestima i kada delimo ova učenja, onda ljudi znaju da sam ja na primer budista, mer njihov um onda opaža takvu vrstu zaveta.

Ovo su. ile forme koje se ne mogu opaziti. I imamo zaključak o svih ovih 11 formi. Dakle ovde sada postoji neka kako bi rekli budistička metraža, to jest mere kako se računaju mi kažemo za česticu da je nešto jako, jako malo, ali prema ovome sedam najmanjih  atoma zajedno čine jednu česticu.. Zatim sedam čestica saćinjavaju gvozdenu česticu, ovde nije reč o tome da je to zaista atom gvožđa, nego je to ime za česticu….sedam tih gvozdenih čestica daje jednu česticu vode i tako dalje sve one se umnožavaju i postoji čestica na primer zečija, ovčija, kravlja, čestica sunčeve svetlosti ,čestica veličine jajeta vaške, vaška, seme ječma i širina prsta…

Mi kažemo da su svi fenomeni sastavljeni od čestica svi ovi fenomeni čulni sve ove sposobnosti čula su stvari aglomerati čestica, skupovi čestica…

Post a Comment