Tekst 190526_0275.mp3

…dakle prema ovom učenju svi fenomeni mogu se podeliti na tri vrste, tri kategorije. Jedna je kategorija koja pripada umu, drugoj kategorija koja pripada česticama treća kategorija je kategorija koja ne pripada ni umu ni  česticama i što se ne može opaziti.

Ovo je učenje koje ne postoji u ostalim tibetanskim budističkim tradicijama već samo jednoj  kojoj pripada ovo učenje. Ono kaž da postoji još jedna kategorija metalnih faktora koja ne pripada ni umu nii česticama, tih metalnih faktora ima 24.

Oni kažu kada mi primimo zavet mi primimo takođe nešto što ne pripada ni umu ni česticama nego pripada onaj trećoj kategoriji. I kada prekršimo zavet to nešto se izgubi.

Pitanje iz grupe Da li je to neka vrsta duhovnog blagoslova?

Oni to tako ne zovu, jednostavno se kaže da je to nešto što ne pripada ni umu ni česticama, ali predstavlja mentalni objekat i  ima ih 24, prva vrsta toga je nešto što se dobija kada se uzima zavet, na tibetanskom to i znači dobiti, a druga vrsta je nešto kada se prekrši zavet onda se to izgubi. Zatim treća je nešto što sva osetna bića  imaju kao neki kvalitet, to nije buda priroda ali jeste nešto što je slično po kvalitetu tome i nešto što sva osetna bića imaju, to je treća vrsta.

Četvrto je mentalno stanje koje se dešava u meditaciji kada meditant nema nikakve žudnje za stvarima koje pripadaju području želja, ali imaju određenu žudnju za višim područjima i zbog takve vrste meditacije bića se rađaju u području bogova na nivou koji se zove područje u kome nema percepcije. 

Peto je stanje kada eliminišemo dve patnje( prve dve plemenite istine istina o patnji imo poreklu patnje ),  kada stupimo na put prestanka patnje , tada se odričemo samsare, to je ona treća plemenita istina, tada se takođe nešto dešava u umu što mi ne možemo da vidimo, a što pripada ovaj kategoriji mentalnih faktora. 

Sedmi faktor  ovde se radi o životnoj sposobnosti koja se zove životni vek. I ovo takođe je sposobnost odnosno koliki nam je životni vek ne spada ni u um ni u čestice prosto to je neka treća kategorija.

Dalje  rođenje takođe.  Ovo je mentalni faktor koji se pojavljuje kada se rodimo, koji nije postojao pre toga. To nije ni um ni čestica. takva vrsta mentalne formacije ima kvalitet kontinuiteta, znači ostaje duže vreme. Međutim ta mentalna formacija se menja što znači da starimo.

Dakle pošto ove četiri kategorije rođenje postojanje starenje i promenljivosti ukazuju na to da se tu radi o tim formacijama zbog toga što su one nekako sve zajedno funkcionišu.

Zatim postoji ta formacija ime koja pokazuje određeni koncept, ime nečega.

Dakle ime je samo jedna reč ako ima više reči koje opisuju neki objekat onda je to posebna formacija koja objašnjava identitet objekta. kada recimo imamo ime recimo sto ali ako kažemo mali sto ali onda je to druga formacija koja objašnjava identitet objekta.

Dakle sledeća kategorija su slova a slova grade reči imena, nazive.

Kada se ova tri faktora kombinuju naziv reči i slova kada se oni kombinuju sa glasom onda sam zvuk i njegove osobenosti mogu da budu mentalno označene i na taj način imaju kapacitet da daju neku izjavu ili da izraze neku stvar, zbog toga što koristimo govor i glas, koristimo reči slova i nazive kroz glas. Znači kada koristimo znači da kombinujemo sa glasom onda to ima neko značenje. 

To su znači 14 formacija koje  ne pripadaju ni umu ni česticama.

To je prema abidarma koši,  U abidarma samuchaya imaju još 10.

Prvi od ovih preostalih 10 je obična osoba koja nema  kvalitete bodisatvi, koja nije primila darmu koju se primile bodisatve. I ovo spada u ove mentalna faktore koje ne pripadaju ni umu ni česticama. Znači kad kažemo obični ljudi taj naziv pripada ovoj kategoriji, ne ljudi sami po sebi već taj naziv.

Takođe sam proces kako funkcioniše Karma takođe ne ispada ni u um ni u  čestice. 

Na primer kada je nešto različito, kao na primer razlika između uzroka i posledice, sama ta različitost po sebi ne spada ni u um ni u čestice.

Dakle ovaj proces kako uzrok postaje rezultat, pa taj rezultat postaje uzrok novog rezultata, onda taj  rezultat postaje uzrok novog rezultata, ceo taj proces postaje nešto što ne možemo da vidimo nešto što ne pripada ni umu nii česticama. 

Vreme je trajanje pojavljivanja kontinuiteta uzroka i posledice.

Sada govorimo o consciousness…

Post a Comment