Kurs : “Pet skandi”- Beograd, 23 -26. maj 2019. (završeno)


KATEGORIJA UČENJA: ABIDARMA

U Beogradskom Bodhi Path centru krajem maja, učitelj Sarkar Dorđe podučavao je o prirodi i funkcionisanju našeg ega, šta je to što nazivamo “Ja” i sa čime se naše “Ja” identifikuje. Ovo je jedno od osnovnih Budinih učenja koje govori o tzv. pet skandi ili agregata, a njime počinje ciklus predavanja u okviru Bodhi Path kurikuluma koji je ustanovio XIV Šamar Rinpoče koji će se kontinuirano održavati u Beogradskom Bodhi Path centru.

Učitelj

Lama Sarkar Dorđe je rođen 1988 godine u Kamu, u istočnom Tibetu. Sa Tibeta je izbegao 2003. godine kada je otišao u Himahal Pradeš gde je išao u školu i gde je učio gramatiku tibetanskog jezika, kao i engleski jezik. Od 2006. do 2015. godine izučavao je budizam u Zongcar institutu u Himahal Pradešu i Divakar akademiji u Kalimpongu. Posle toga otišao je u Katmandu, u Nepalu gde je boravio do 2018 . godine kako bi produbio svoje
znanje na Međunarodnoj budističkoj akademiji za monahe, gde je pohađao i časove Darme na engleskom i kineskom jeziku.
U ovom periodu je upoznao Kenpa Gjalcen Sangpoa, upravnika Instituta Šarminub koji je osnovao XIV Šamar Rimpoče. Pošto je završio svoje studije, 2019. je otišao je u Šarminub da tamo pomogne Kenpou. Još uvek nema titulu Ačarje, ali u skladu sa savetom Džigme Rinpočea, prihvatio je da dođe u Evropu i podeli svoje znanje Darme u različitim Bodhi Path centrima.

Predavanja

Lama Sarkar Dorđe će u Beogradu podučavati o pet agregata, odnosno skandi, na osnovu knjige Kapija ka znanju (Gateway to Knowledge), velikog realizovanog tibetanskog učitelja Mipam Rinpočea. Ovo je jedno od najznačajnijih Budinih učenja za razumevanje budističkog gledišta o funkcionisanju našeg uma kojim je detaljno objašnjen fenomen ega, odnosno Sopstva i svega sa čime se naše Ja identifikuje.

Ovim predavanjem počinje primena Kurikulima Bodhi Patha, onako kako ga je ustanovio XIV Šamar Rinpoče, kroz program redovne i kontinuirane obuke u Beogradskom Bodhi path centru i koji će se istovremeno održavati u više Bodhi Path centara u Evropi. Na ovaj način dragocena Budina učenja
biće dostupna na sistematizovan način, a dubinsko razumevanje i integracija znanja obezbediće se praktičnim proučavanjem primljenih učenja u studijskim grupama koje će biti organizovane u Beogradskom Bodhi Path centru između dva predavanja, uz upotrebu audio i pisanog materijala.
Pored učenja o pet skandi ovaj ciklus predavanja obuhvatiće u svom nastavku ostale teme iz dela Kapija ka znanju, kao što su:

  • Mentalno seme – kako čula (naša percepcija sveta i interakcija sa njim) i različiti načini na koje funkcioniše svesnost, vode ka neprestanim životima u ciklusu ponovnog rađanja;
  • Dvanaest veza međuzavisnosti – kako neznanje o prirodi svih fenomena neumitno izaziva lanac događaja koji održava samsaričko postojanje;
  • Karma i objašnjenje šest uzroka i četiri uslova;
  • Detaljno objašnjenje četiri plemenite istine;
  • Dvadeset i dve sposobnosti – fenomenološke sposobnosti koje određuju naše iskustvo života;
  • Vreme i njegovo funkcionisanje;
  • Relativno i apsolutno gledište;
  • kao i druge teme kojima će se u potpunosti zaokružiti ciklus posvećen budističkom gledištu.


Vremenski raspored predavanja još uvek nije utvrđen, ali bi trebalo da se dešava jednom ili dva puta godišnje u intervalima od šest meseci, pri čemu je period između dva predavanja, kako je već rečeno, posvećen zajedničkom proučavanju dobijenih učenja (Studijska grupa Pet skandi).

Comments are closed.